ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 facondia [it] facondia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2011 fremebondo [it] fremebondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 infacondo [it] infacondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 wattsecondo [it] wattsecondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 tirafondo [it] tirafondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 cavafondo [it] cavafondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Piccinato [it] Piccinato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2011 sondo [it] sondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 pondo [it] pondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Atzara [it] Atzara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Vinzaglio [it] Vinzaglio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Estathé [it] Estathé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 cosmologico [it] cosmologico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 scrittrice [it] scrittrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Bicinicco [it] Bicinicco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 galvanotipista [it] galvanotipista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 araliano [it] araliano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Bragagnolo [it] Bragagnolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 ergoterapista [it] ergoterapista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 geodesista [it] geodesista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fiumano [it] fiumano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fitodepurazione [it] fitodepurazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] fotofosforilazione ciclica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 confederale [it] confederale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 spupazzare [it] spupazzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 strinare [it] strinare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 strinarsi [it] strinarsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 strinato [it] strinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Ramazzotti [it] Ramazzotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 slippino [it] slippino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ