ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/11/2010 elleve [no] elleve ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2010 tolv [no] tolv ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2010 tretten [no] tretten ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
01/11/2010 tolvte [no] tolvte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2010 unntak [no] unntak ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2010 forretning [no] forretning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2010 helst [no] helst ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 nærmest [no] nærmest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 riktig [no] riktig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 svær [no] svær ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 kaudervelsk [no] kaudervelsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 keive [no] keive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 kjenning [no] kjenning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 stangselleri [no] stangselleri ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 onomatopoetikon [no] onomatopoetikon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 knaost [no] knaost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 grøft [no] grøft ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 klander [no] klander ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 kjevle [no] kjevle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 spire [no] spire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 stål [no] stål ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 surhet [no] surhet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 syre [no] syre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 trekkspill [no] trekkspill ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 holdning [no] holdning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 skuespillerinne [no] skuespillerinne ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 vannfarge [no] vannfarge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 spåmann [no] spåmann ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2010 ungdomsårene [no] ungdomsårene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 adrenalin [no] adrenalin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ