ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 litt [no] litt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 men [no] men ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 fordi [no] fordi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 nær [no] nær ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 bak [no] bak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 melon [no] melon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 mens [no] mens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 uten [no] uten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 til tross for [no] til tross for ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 ifølge [no] ifølge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 på toppen av [no] på toppen av ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 utenfor [no] utenfor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 etasje [no] etasje ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 hvor mange [no] hvor mange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 hvor mye [no] hvor mye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 i midten [no] i midten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 allment [no] allment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 sjeldent [no] sjeldent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 trøtt [no] trøtt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 syk [no] syk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 trist [no] trist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 varm [no] varm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 søvnig [no] søvnig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 skam [no] skam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 stolt [no] stolt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 våken [no] våken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 opprørt [no] opprørt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 kjede seg [no] kjede seg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 vaskemaskin [no] vaskemaskin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 ta plass! [no] ta plass! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ