ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 kostyme [no] kostyme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 kvartal [no] kvartal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 trau [no] trau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 tak [no] tak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 håpe [no] håpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 kontor [no] kontor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 område [no] område ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 reklame [no] reklame ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 ro [no] ro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 bråk [no] bråk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 saus [no] saus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 skjerf [no] skjerf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 slott [no] slott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 snøskred [no] snøskred ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 Svartedauden [no] Svartedauden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 trygd [no] trygd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 kua [no] kua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 helt [no] helt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 klokke [no] klokke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 feil [no] feil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 Peter Waage [no] Peter Waage ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 Cato Maximilian Guldberg [no] Cato Maximilian Guldberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 Sollid [no] Sollid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 tårn [no] tårn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 uavhengighet [no] uavhengighet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 viskelær [no] viskelær ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 ser deg senere [no] ser deg senere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 bilen [no] bilen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 biler [no] biler ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 bilene [no] bilene ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ