ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 stolen [no] stolen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 stoler [no] stoler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 stolene [no] stolene ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 veien [no] veien ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 følelsene [no] følelsene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 jenter [no] jenter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 utgreiing [no] utgreiing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 baker [no] baker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 brødene [no] brødene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 skålvekt [no] skålvekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 tørste [no] tørste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 typisk [no] typisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 strengt [no] strengt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 selv om [no] selv om ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 glem [no] glem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 sytten [no] sytten ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 forbudt [no] forbudt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 søt [no] søt ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 rundt [no] rundt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 kjedelige [no] kjedelige ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 tykk [no] tykk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 tykt [no] tykt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 tykke [no] tykke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 hundre [no] hundre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 skredder [no] skredder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 holdeplass [no] holdeplass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 forsikring [no] forsikring ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 gruvearbeider [no] gruvearbeider ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2010 ingeniør [no] ingeniør ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 grønne [no] grønne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ