ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/02/2018 fumando [es] fumando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 el miércoles [es] el miércoles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 me da corta [es] me da corta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 abusar de [es] abusar de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 bajo sospecha [es] bajo sospecha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2017 Burlemos [es] Burlemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2017 aburren [es] aburren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2017 faunas [es] faunas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2017 tratante [es] tratante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2017 desdramatizar [es] desdramatizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2017 oh [es] oh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2017 dependerá [es] dependerá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2017 menso [es] menso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 lagrima [es] lagrima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 oxitipan [es] oxitipan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 retuerzan [es] retuerzan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 cansera [es] cansera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 buchinche [es] buchinche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 por remate [es] por remate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 encamina [es] encamina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 soy yo [es] soy yo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 estasifobia [es] estasifobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 negrofobia [es] negrofobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 quitense [es] quitense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 huevo de faltriquera [es] huevo de faltriquera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 micofobia [es] micofobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 ponganse [es] ponganse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 aplicabilidad [es] aplicabilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 por cierto (que) [es] por cierto (que) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2017 resposado [es] resposado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ