ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2017 manovrato [it] manovrato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 grovigli [it] grovigli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 proemio [it] proemio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 proemi [it] proemi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Marcella Hazan [it] Marcella Hazan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Zacheo [it] Zacheo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 parti di indumenti [it] parti di indumenti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2017 Brùsio [it] Brùsio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2017 Paolo Borgia [it] Paolo Borgia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 abbassarle [it] abbassarle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 distinzioni [it] distinzioni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 respiratori [it] respiratori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 concedendogli [it] concedendogli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 Favorino Sciffi [it] Favorino Sciffi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 stanche [it] stanche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 orgogli [it] orgogli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 resti fra noi [it] resti fra noi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 Bea [it] Bea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 alzarle [it] alzarle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 slanci [it] slanci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 Ornaghi [it] Ornaghi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 calcola [it] calcola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 intralci [it] intralci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 tomaie [it] tomaie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 muoverlo [it] muoverlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 ingaggi [it] ingaggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 versata [it] versata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 ottenibili [it] ottenibili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 esaudì [it] esaudì ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 infiorescenze [it] infiorescenze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ