ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 respiratorie [it] respiratorie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2017 mettano [it] mettano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 oraria [it] oraria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 organolettici [it] organolettici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 pedagogici [it] pedagogici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 dignitaria [it] dignitaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 organolettica [it] organolettica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 pedagogiche [it] pedagogiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 subite [it] subite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 difetta [it] difetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 dignitari [it] dignitari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 corteggiatrice [it] corteggiatrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 arrestata [it] arrestata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 connessi [it] connessi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 primitive [it] primitive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 ricondotta [it] ricondotta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 pedagogica [it] pedagogica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 ereditari [it] ereditari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 raggiunta [it] raggiunta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 grandezze [it] grandezze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 rode [it] rode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 roditrice [it] roditrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 genetici [it] genetici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 organolettiche [it] organolettiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 seggi [it] seggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 benevola [it] benevola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 militarizzati [it] militarizzati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 esposte [it] esposte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 palazzi [it] palazzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2017 vetrate [it] vetrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ