ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/01/2013 zürstòf [pap] zürstòf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2013 klòròks [pap] klòròks ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/01/2013 Bonaire [pap] Bonaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2013 menospresiá [pap] menospresiá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ