ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/02/2013 подчинения [ru] подчинения ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2013 онлайн [ru] онлайн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2013 мудрым [ru] мудрым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2013 запрещённый [ru] запрещённый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 трахни [ru] трахни ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 эфебофилия [ru] эфебофилия ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 расположена [ru] расположена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 открой [ru] открой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 черепицей [ru] черепицей ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 оборудована [ru] оборудована ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Ништадт [ru] Ништадт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 пожарный [ru] пожарный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 спасающее [ru] спасающее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 Шишкин Олег Анатольевич [ru] Шишкин Олег Анатольевич ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 непоколебимы [ru] непоколебимы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 вылечивать [ru] вылечивать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2012 инфантильно [ru] инфантильно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ