ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/09/2013 ciarla [it] ciarla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2013 parallelometro [it] parallelometro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2012 immedesimarsi [it] immedesimarsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2012 personalizzato [it] personalizzato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2012 immedesimazione [it] immedesimazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2012 formattazione [it] formattazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2012 gerarchicamente [it] gerarchicamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Giusi [it] Giusi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Traiano [it] Traiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Rebecca [it] Rebecca ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 sciagura [it] sciagura ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 sottovalutare [it] sottovalutare ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 quattordicenne [it] quattordicenne ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 polline [it] polline ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 Renzo Piano [it] Renzo Piano ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 Daria Bignardi [it] Daria Bignardi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 Paolo Conte [it] Paolo Conte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 Milo Manara [it] Milo Manara ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 Andrea Pazienza [it] Andrea Pazienza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ