ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/09/2011 Edinburgh [en] Edinburgh ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
10/09/2011 Aye [en] Aye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2011 idiot [sco] idiot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 braw [sco] braw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 speyside [sco] speyside ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Muckle [en] Muckle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 trauchle [sco] trauchle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Aye [sco] Aye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 teuchtar [sco] teuchtar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 bairn [sco] bairn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Ullapool [sco] Ullapool ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 dreich [sco] dreich ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Cockburnspath [en] Cockburnspath ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2011 Inverewe [sco] Inverewe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Brechin [sco] Brechin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 night [en] night ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 outwith [sco] outwith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 wee [en] wee ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 quitting [en] quitting ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 peace [en] peace ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Glenkinchie [sco] Glenkinchie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 Corstorphine [sco] Corstorphine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 sleekit [sco] sleekit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ