ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 Machecoul [fr] Machecoul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] Grotte Chauvet Pont d'Arc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] Domaine Pierre Guillemot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 perrière [fr] perrière ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 échauffourée [fr] échauffourée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 compendium [fr] compendium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 trichromatisme [fr] trichromatisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] andre comte-sponville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] Maurice Barrès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] Ranz-des-vaches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] Vous deviendriez ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] Mireille Mathieux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] Jardin de Diane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] Jardin Anglais ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2011 chamallow [fr] chamallow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 Agneaux [fr] Agneaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 Béatrix [fr] Béatrix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 se remuer [fr] se remuer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 Sojasun [fr] Sojasun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 d’Amécourt [fr] d’Amécourt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 maritalement [fr] maritalement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 Wallonie [fr] Wallonie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2011 serpent boa [fr] serpent boa ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] carrefour giratoire ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/05/2011 attrister [fr] attrister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2011 attroupement [fr] attroupement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2011 atypique [fr] atypique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2011 Aubervilliers [fr] Aubervilliers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2011 au régime [fr] au régime ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2011 audacieuse [fr] audacieuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ