ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 rió [es] rió ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] Jesús Loroño (España) fue un ciclista español ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 ordovícico [es] ordovícico ਉਚਾਰਨ quintes ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 lupanar [es] lupanar ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 esporádicamente [es] esporádicamente ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 sextante [es] sextante ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 escalímetro [es] escalímetro ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 Anemómetro [es] Anemómetro ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
27/12/2010 esmegma [es] esmegma ਉਚਾਰਨ charlitosvar ਵੱਲੋਂ
25/12/2010 escuchimizado [es] escuchimizado ਉਚਾਰਨ Xay33 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sobremanera [es] sobremanera ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 supina [es] supina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 tintas [es] tintas ਉਚਾਰਨ mlaurita ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 tabernas [es] tabernas ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 señorías [es] señorías ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sorpresas [es] sorpresas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 tocando [es] tocando ਉਚਾਰਨ bvtujo ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 santiamén [es] santiamén ਉਚਾਰਨ fjglez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sonante [es] sonante ਉਚਾਰਨ abby23 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sutilezas [es] sutilezas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 substancia [es] substancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 semblantes [es] semblantes ਉਚਾਰਨ mlaurita ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sempiterna [es] sempiterna ਉਚਾਰਨ Armagedon ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sónar [es] sónar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 sustentar [es] sustentar ਉਚਾਰਨ mlaurita ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 tablones [es] tablones ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sobras [es] sobras ਉਚਾਰਨ abby23 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 traídos [es] traídos ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ