ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
23/10/2010 moños [es] moños ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 metido [es] metido ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 martirizados [es] martirizados ਉਚਾਰਨ Lincoln ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 monótonos [es] monótonos ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 migas [es] migas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 mercantes [es] mercantes ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 militarismo [es] militarismo ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 librado [es] librado ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 linternas [es] linternas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 mamarrachos [es] mamarrachos ਉਚਾਰਨ Maiii ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 mimos [es] mimos ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 muñequito [es] muñequito ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 moñas [es] moñas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 mudas [es] mudas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 municiones [es] municiones ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 manoseadas [es] manoseadas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 méritos [es] méritos ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 neutrales [es] neutrales ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 miradores [es] miradores ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 matadores [es] matadores ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 Moncayo [es] Moncayo ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 merecidos [es] merecidos ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 marchando [es] marchando ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 mezcladas [es] mezcladas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 llorado [es] llorado ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 lancha [es] lancha ਉਚਾਰਨ Leonorgg ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 levantarme [es] levantarme ਉਚਾਰਨ Leonorgg ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 juzgando [es] juzgando ਉਚਾਰਨ Leonorgg ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 legítima [es] legítima ਉਚਾਰਨ Leonorgg ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 levantadas [es] levantadas ਉਚਾਰਨ ilopezperez ਵੱਲੋਂ