ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2020 reexpedírosle [es] reexpedírosle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2020 capitidisminuyen [es] capitidisminuyen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 aguajinoso [es] aguajinoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 aguaduchar [es] aguaduchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 ahidalgadamente [es] ahidalgadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 aguzanieve [es] aguzanieve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 aimará [es] aimará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 ajuntadamente [es] ajuntadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 ajaezar [es] ajaezar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 alabastrina [es] alabastrina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 aladrería [es] aladrería ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 alaciar [es] alaciar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 alábega [es] alábega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 albaire [es] albaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 alarse [es] alarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 alambicadamente [es] alambicadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 łuszczenie [es] łuszczenie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 w wierszu [es] w wierszu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 Retirarme [es] Retirarme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 albedro [es] albedro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 wystrzelanie [es] wystrzelanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 wystrzelali [es] wystrzelali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 alcatifero [es] alcatifero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 ze wsparcia [es] ze wsparcia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 convenga [es] convenga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 rió [es] rió ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 achinarías [es] achinarías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 achinases [es] achinases ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 achinasen [es] achinasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ