ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/03/2019 fatigo [es] fatigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2019 fingirlo [es] fingirlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2019 deslavazar [es] deslavazar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 giraras [es] giraras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 girasen [es] girasen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 giraran [es] giraran ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 giraseis [es] giraseis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesase [es] atravesase ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesarais [es] atravesarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesásemos [es] atravesásemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesáramos [es] atravesáramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesases [es] atravesases ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesaras [es] atravesaras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesasen [es] atravesasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesaran [es] atravesaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 atravesaseis [es] atravesaseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorrieras [es] recorrieras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorriese [es] recorriese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorrierais [es] recorrierais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorriésemos [es] recorriésemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorriéramos [es] recorriéramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorrieses [es] recorrieses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorriesen [es] recorriesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorrieran [es] recorrieran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 recorrieseis [es] recorrieseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 obstaculizaras [es] obstaculizaras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 obstaculizase [es] obstaculizase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 obstaculizara [es] obstaculizara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 obstaculizarais [es] obstaculizarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2017 obstaculizásemos [es] obstaculizásemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ