ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 percepción aguda [es] percepción aguda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 Damali [es] Damali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 lanzo [es] lanzo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 palas [es] palas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 patinan [es] patinan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 patináis [es] patináis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 untáis [es] untáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 Feuillassier [es] Feuillassier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 Riet Vell [es] Riet Vell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 pergeñad [es] pergeñad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 pergeñá [es] pergeñá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 pergeñasen [es] pergeñasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 pergeñaran [es] pergeñaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 Iberacademy [es] Iberacademy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 hola [es] hola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 sonríe [es] sonríe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 quemamos [es] quemamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 Mariano Fortuny [es] Mariano Fortuny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 Lamia [es] Lamia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 lamía [es] lamía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 cama con dosel [es] cama con dosel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 golpean [es] golpean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 golpeamos [es] golpeamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 golpeas [es] golpeas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 golpeáis [es] golpeáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 golpea [es] golpea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 cavamos [es] cavamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 cruel [es] cruel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 manzanas [es] manzanas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 iglesia [es] iglesia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ