ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutes [es] ejecutes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutares [es] ejecutares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutemos [es] ejecutemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutáremos [es] ejecutáremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutareis [es] ejecutareis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 ejecutaren [es] ejecutaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 preparases [es] preparases ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 Xareló [es] Xareló ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 liceras [es] liceras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 Maltese [es] Maltese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 escorpeniformes [es] escorpeniformes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 apuñalear [es] apuñalear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 romperse los cuernos [es] romperse los cuernos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 companaje [es] companaje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 dirigi [es] dirigi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 Puertoferrisa [es] Puertoferrisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 zarmurito [es] zarmurito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 temblador [es] temblador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 lejote [es] lejote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 alante [es] alante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 trambucar [es] trambucar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 desagerar [es] desagerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 paraguatán [es] paraguatán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 garrasí [es] garrasí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 madrevieja [es] madrevieja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 pataruco [es] pataruco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 paraparo [es] paraparo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 taita [es] taita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 urao [es] urao ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 xaurado [es] xaurado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ