ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] Cormeilles-en-Parisis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] horaires d’ouverture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] Le Beau Serge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 impliquées [fr] impliquées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Il reviendra [fr] Il reviendra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 anti-cernes [fr] anti-cernes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] D'où es-tu ? ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 huit heures [fr] huit heures ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] Vin d' honneur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2012 entouraient [fr] entouraient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2012 leader [fr] leader ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] le Pas du Curé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 glaciologue [fr] glaciologue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 carottage [fr] carottage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] fluctuation climatique ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/02/2010 instruments de bord [fr] instruments de bord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 radio-altimètre [fr] radio-altimètre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 stabilité de route [fr] stabilité de route ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 Cicéron [fr] Cicéron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] vérin hydraulique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 bielle de commande [fr] bielle de commande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 retour d'effort [fr] retour d'effort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 sonde de température totale [fr] sonde de température totale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 dégivrer [fr] dégivrer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 prélèvement d'air [fr] prélèvement d'air ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 hypersonique [fr] hypersonique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 Romulus [fr] Romulus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 la Ville éternelle [fr] la Ville éternelle ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/02/2010 semi-monocoque [fr] semi-monocoque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2010 navigation astronomique [fr] navigation astronomique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ