ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Bratislav [sr] Bratislav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Dragomir [sr] Dragomir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Dragoslav [sr] Dragoslav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Dragoslava [sr] Dragoslava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 jasna [sr] jasna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Javor [sr] Javor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Miloje [sr] Miloje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Milojica [sr] Milojica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Pavle [sr] Pavle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Senka [sr] Senka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Zdravko [sr] Zdravko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 глава [sr] глава ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 gimnazija [sr] gimnazija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 док [sr] док ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 затвор [sr] затвор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Косово [sr] Косово ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 магазин [sr] магазин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 ложа [sr] ложа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Мали [sr] Мали ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 морнар [sr] морнар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 нега [sr] нега ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 она [sr] она ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 особа [sr] особа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 плот [sr] плот ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 плац [sr] плац ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 метафора [sr] метафора ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 метафизика [sr] метафизика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 мерило [sr] мерило ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 мелодија [sr] мелодија ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 махати [sr] махати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ