ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 logopedie [nl] logopedie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] van Schuylenburgh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 Teil [nl] Teil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 Vaalserberg [nl] Vaalserberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 van Nieulandt [nl] van Nieulandt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 Wout [nl] Wout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] Triomf van de dood ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 negentiende [nl] negentiende ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/04/2012 biologen [nl] biologen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 veranderingen [nl] veranderingen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/04/2012 verschoof [nl] verschoof ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/04/2012 opperde [nl] opperde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 stel [nl] stel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] herhaaldelijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 uitrekt [nl] uitrekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 simplistische [nl] simplistische ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 diepte [nl] diepte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 subtiliteit [nl] subtiliteit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/04/2012 veranderlijk [nl] veranderlijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 logische [nl] logische ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] ontkrachtingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 raakten [nl] raakten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 theorieën [nl] theorieën ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 vergetelheid [nl] vergetelheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 late [nl] late ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 kregen [nl] kregen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 adaptieve [nl] adaptieve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 verworpen [nl] verworpen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 Gerichte [nl] Gerichte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 kunstmatige [nl] kunstmatige ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ