ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 Istepô [pt] Istepô ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 jinsão [pt] jinsão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 jinriquixá [pt] jinriquixá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] jiquiriçaense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 jeu de mots [pt] jeu de mots ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 gleicheniácea [pt] gleicheniácea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 guaiamu [pt] guaiamu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 hiauim [pt] hiauim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] hidrofiídeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 tijibu [pt] tijibu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 freeiro [pt] freeiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 virar frege [pt] virar frege ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 djidiu [pt] djidiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2013 djallaba [pt] djallaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] Michel Thiollent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] Sérgio Görgen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2013 Post-it [pt] Post-it ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2013 prodigalizais [pt] prodigalizais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2013 cremalheiras [pt] cremalheiras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2013 às pampas [pt] às pampas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 feiume [pt] feiume ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 ortonímia [pt] ortonímia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 tzaréviche [pt] tzaréviche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 mazelas [pt] mazelas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 digitalização [pt] digitalização ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2013 desumanidade [pt] desumanidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] poesia parnasiana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 cargo eletivo [pt] cargo eletivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 microssérie [pt] microssérie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 quimioterápico [pt] quimioterápico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ