ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 canyon [pt] canyon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 antinêutron [pt] antinêutron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 bustrofédon [pt] bustrofédon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 antikáon [pt] antikáon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 jazzístico [pt] jazzístico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Luiz Carlos Prestes [pt] Luiz Carlos Prestes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Orthographia Etymologica [pt] Orthographia Etymologica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Escola Polytechnica de Pernambuco [pt] Escola Polytechnica de Pernambuco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Orthographia Archaica [pt] Orthographia Archaica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 wavellita [pt] wavellita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 A cabeça do Grypho [pt] A cabeça do Grypho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 O Typhis Pernambucano [pt] O Typhis Pernambucano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Autopsychographia [pt] Autopsychographia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 krishnamurtiano [pt] krishnamurtiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 kuhniano [pt] kuhniano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 kieserita [pt] kieserita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 sociedade agrária [pt] sociedade agrária ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 mistérios da meia noite [pt] mistérios da meia noite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 entumescência [pt] entumescência ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 premeditadamente [pt] premeditadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 kaloreense [pt] kaloreense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 cebola roxa [pt] cebola roxa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2012 tom peremptório [pt] tom peremptório ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Igreja Matriz [pt] Igreja Matriz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 Tractado de Orthographia Lusophona [pt] Tractado de Orthographia Lusophona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 kuwaitiano [pt] kuwaitiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 kubitschekiano [pt] kubitschekiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 krennerita [pt] krennerita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 gudermanniana [pt] gudermanniana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2012 kurchatóvio [pt] kurchatóvio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ