ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 húmile [pt] húmile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 zooxantela [pt] zooxantela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 língua zulu [pt] língua zulu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 idioma xhosa [pt] idioma xhosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 ji-paranaense [pt] ji-paranaense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 pitometria [pt] pitometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 possessão territorial [pt] possessão territorial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 desassossegar-se [pt] desassossegar-se ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 atividades epilinguísticas [pt] atividades epilinguísticas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 cerquilha [pt] cerquilha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 caforinga [pt] caforinga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2013 fita isolante [pt] fita isolante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 Elomar Figueira de Mello [pt] Elomar Figueira de Mello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 Cordel do Fogo Encantado [pt] Cordel do Fogo Encantado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 optimização [pt] optimização ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 A hora do Mução [pt] A hora do Mução ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 arquiinimizade [pt] arquiinimizade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 pirangagem [pt] pirangagem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 txitxarro [pt] txitxarro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 Txopai e Itôhã [pt] Txopai e Itôhã ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 restaurante txapela [pt] restaurante txapela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 Paulo Ghiraldelli Jr. [pt] Paulo Ghiraldelli Jr. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 yersiníase [pt] yersiníase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 yucatã [pt] yucatã ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 brâhmane [pt] brâhmane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 Orquestra Sanfônica de Aracaju [pt] Orquestra Sanfônica de Aracaju ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 gado indubrasil [pt] gado indubrasil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 nerol'xuite guadimá [pt] nerol'xuite guadimá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 Erico Verissimo [pt] Erico Verissimo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/01/2013 kombosa [pt] kombosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ