ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 scharlakansröda [sv] scharlakansröda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 Versailles (French) [sv] Versailles (French) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 Ett internt tekniskt fel [sv] Ett internt tekniskt fel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 God jul och gott nytt år! [sv] God jul och gott nytt år! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 Arne Lydmar [sv] Arne Lydmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 sansa sig [sv] sansa sig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 snickarbyxor [sv] snickarbyxor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 rycka till [sv] rycka till ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2017 lönnrum [sv] lönnrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2016 ärna [sv] ärna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2016 ärmlösa [sv] ärmlösa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] cykelöverfarter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2016 körfältsbyte [sv] körfältsbyte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] hastighetsbestämmelser ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2016 parkeringsregler [sv] parkeringsregler ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 absurd [sv] absurd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 poesin [sv] poesin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 själarna [sv] själarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ