ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 ömt [sv] ömt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 myckna [sv] myckna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 försätter [sv] försätter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 realismen [sv] realismen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 nafsade [sv] nafsade ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 ledsenheten [sv] ledsenheten ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 kulturens [sv] kulturens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 barrväxt [sv] barrväxt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 påträffa [sv] påträffa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 uppdaterad [sv] uppdaterad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 sanitär [sv] sanitär ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 emballage [sv] emballage ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 ensilage [sv] ensilage ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 samfällighet [sv] samfällighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 e-tjänster [sv] e-tjänster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 Miljödomstolen [sv] Miljödomstolen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 förädla [sv] förädla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 restprodukt [sv] restprodukt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 socioekonomisk [sv] socioekonomisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 kassaflöde [sv] kassaflöde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 lärarrum [sv] lärarrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 spelrum [sv] spelrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 bästsäljare [sv] bästsäljare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ