ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 absurd [sv] absurd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 poesin [sv] poesin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 själarna [sv] själarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 ömt [sv] ömt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 myckna [sv] myckna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 försätter [sv] försätter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 realismen [sv] realismen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 nafsade [sv] nafsade ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 ledsenheten [sv] ledsenheten ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 kulturens [sv] kulturens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 barrväxt [sv] barrväxt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 påträffa [sv] påträffa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 uppdaterad [sv] uppdaterad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 sanitär [sv] sanitär ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ