ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 apartheidsystemet [sv] apartheidsystemet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 Journalisthögskolan [sv] Journalisthögskolan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 konstförening [sv] konstförening ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 beskära [sv] beskära ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 reglage [sv] reglage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 geotaggning [sv] geotaggning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 shift-funktion [sv] shift-funktion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 resekostnad [sv] resekostnad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 omkostnader [sv] omkostnader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 webalbum [sv] webalbum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 slutare [sv] slutare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 födslar [sv] födslar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 webformat [sv] webformat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 medeltal [sv] medeltal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 sondering [sv] sondering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 bankrutt [sv] bankrutt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 krissamtal [sv] krissamtal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 åtstramning [sv] åtstramning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2012 rosornas krig [sv] rosornas krig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 fyrfota [sv] fyrfota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 ledord [sv] ledord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 förstärkning [sv] förstärkning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 toleransen [sv] toleransen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 taskigare [sv] taskigare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 förakta [sv] förakta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 reservera [sv] reservera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 minnenas [sv] minnenas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 slarvigare [sv] slarvigare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 drömprinsessa [sv] drömprinsessa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 retad [sv] retad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ