ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 plikter [sv] plikter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tvångströja [sv] tvångströja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 Enade [sv] Enade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 hyss [sv] hyss ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 mygga [sv] mygga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 knott [sv] knott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 bleck [sv] bleck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 essä [sv] essä ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 genväg [sv] genväg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 skärva [sv] skärva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 rännil [sv] rännil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 blunder [sv] blunder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tundra [sv] tundra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 veke [sv] veke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 skafferi [sv] skafferi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 skrubb [sv] skrubb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 skolform [sv] skolform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 betygssättning [sv] betygssättning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 Skolverket [sv] Skolverket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 språkfärdighet [sv] språkfärdighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 läroplan [sv] läroplan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 fastställd [sv] fastställd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 redigering [sv] redigering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 insändare [sv] insändare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tillsynsmyndighet [sv] tillsynsmyndighet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 stadsdelsnämnd [sv] stadsdelsnämnd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 pressekreterare [sv] pressekreterare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 närstående [sv] närstående ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 skäligen [sv] skäligen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 självbedömning [sv] självbedömning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ