ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 Skolverket [sv] Skolverket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 språkfärdighet [sv] språkfärdighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 läroplan [sv] läroplan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 fastställd [sv] fastställd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 redigering [sv] redigering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 insändare [sv] insändare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tillsynsmyndighet [sv] tillsynsmyndighet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 stadsdelsnämnd [sv] stadsdelsnämnd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 pressekreterare [sv] pressekreterare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 närstående [sv] närstående ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 skäligen [sv] skäligen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 självbedömning [sv] självbedömning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 klassificerad [sv] klassificerad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tillämpad [sv] tillämpad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 domesticering [sv] domesticering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 grodd [sv] grodd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 gröda [sv] gröda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 förädling [sv] förädling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 selektera [sv] selektera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 bestrålning [sv] bestrålning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 bördig [sv] bördig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 protein [sv] protein ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tröska [sv] tröska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 lättsmält [sv] lättsmält ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 Rättvik [sv] Rättvik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 spannmål [sv] spannmål ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2012 stenåldern [sv] stenåldern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 smaklök [sv] smaklök ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 Konsumentverket [sv] Konsumentverket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 Jordbruksverket [sv] Jordbruksverket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ