ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 spåtts [sv] spåtts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 drägliga [sv] drägliga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 trevligare [sv] trevligare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 avstannar [sv] avstannar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 uppgivenheten [sv] uppgivenheten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 Alsnö [sv] Alsnö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 Tjernobyls [sv] Tjernobyls ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 hygd [sv] hygd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 lemma [sv] lemma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ