ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
08/03/2013 [zh] 補 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
08/03/2013 [zh] 捕 ਉਚਾਰਨ DeliaZhang ਵੱਲੋਂ
08/03/2013 瓦努阿圖 [zh] 瓦努阿圖 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
08/03/2013 瓦努阿图 [zh] 瓦努阿图 ਉਚਾਰਨ lmamo ਵੱਲੋਂ
08/03/2013 不經一事,不長一智 [zh] 不經一事,不長一智 ਉਚਾਰਨ plutowu ਵੱਲੋਂ
08/03/2013 [zh] 邷 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
08/03/2013 [zh] 瓦 ਉਚਾਰਨ madsean ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 彳 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 欠 ਉਚਾਰਨ Rhapsodia ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 矛 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 曰 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 咊 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 禾 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 彧 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 玉 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 甽 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 畎 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 绻 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 犬 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 拱 ਉਚਾਰਨ mingxi0221 ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 疋 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 彐 ਉਚਾਰਨ gstanley ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 櫽 ਉਚਾਰਨ liselotte ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 殣 ਉਚਾਰਨ lilele ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 蚓 ਉਚਾਰਨ TearoseL ਵੱਲੋਂ
06/03/2013 [zh] 縯 ਉਚਾਰਨ wbread ਵੱਲੋਂ
05/03/2013 [zh] 廴 ਉਚਾਰਨ zhantong ਵੱਲੋਂ
05/03/2013 [zh] 诔 ਉਚਾਰਨ lilele ਵੱਲੋਂ
05/03/2013 [zh] 蠛 ਉਚਾਰਨ agunayum ਵੱਲੋਂ
05/03/2013 欿 [zh] 欿 ਉਚਾਰਨ dbgcool ਵੱਲੋਂ