ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/11/2012 Eilean Flodaigh [gd] Eilean Flodaigh ਉਚਾਰਨ hevghirl ਵੱਲੋਂ
04/08/2012 acarsaid [gd] acarsaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 acaid [gd] acaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 acadamh [gd] acadamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abstol [gd] abstol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 ablaich [gd] ablaich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 ablach [gd] ablach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abhsadh [gd] abhsadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 a-bhos [gd] a-bhos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] a bhòn-uiridh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] a bhòn-raoir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] a bhòn-dè ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a bhith [gd] a bhith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abharsair [gd] abharsair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 a bharrachd [gd] a bharrachd ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a-bhàn [gd] a-bhàn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 àbhaisteach [gd] àbhaisteach ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 àbhaist [gd] àbhaist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abhainn [gd] abhainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 àbhachdach [gd] àbhachdach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 àbhachd [gd] àbhachd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abairt [gd] abairt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 abair [gd] abair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abaid [gd] abaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abaich [gd] abaich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abachadh [gd] abachadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 am balach [gd] am balach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 adhbhar [gd] adhbhar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 roimhpe [gd] roimhpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 roimhe [gd] roimhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ