ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/04/2012 an fhear [gd] an fhear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] gabh mo leisgeul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2012 fèis [gd] fèis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 fhuair [gd] fhuair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 togalach [gd] togalach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 fann [gd] fann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 fonn [gd] fonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bòg [gd] bòg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bochd [gd] bochd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 fliuch [gd] fliuch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bliadhna [gd] bliadhna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bòcan [gd] bòcan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 brag [gd] brag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 breac [gd] breac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bradan [gd] bradan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 caill [gd] caill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 ceapaire [gd] ceapaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 ceàrr [gd] ceàrr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 clis [gd] clis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 tlachd [gd] tlachd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] thoir an t-siteag ort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 iongnadh [gd] iongnadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 corrag [gd] corrag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 airgead [gd] airgead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 òrdag [gd] òrdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 dlùth air [gd] dlùth air ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 an aghaidh [gd] an aghaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2012 cas [gd] cas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2012 cha robh [gd] cha robh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2012 Bha [gd] Bha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ