ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 acarsaid [gd] acarsaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 acaid [gd] acaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 acadamh [gd] acadamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abstol [gd] abstol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 ablaich [gd] ablaich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 ablach [gd] ablach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abhsadh [gd] abhsadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 a-bhos [gd] a-bhos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] a bhòn-uiridh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] a bhòn-raoir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] a bhòn-dè ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a bhith [gd] a bhith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abharsair [gd] abharsair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 a bharrachd [gd] a bharrachd ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 a-bhàn [gd] a-bhàn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 àbhaisteach [gd] àbhaisteach ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 àbhaist [gd] àbhaist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abhainn [gd] abhainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 àbhachdach [gd] àbhachdach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 àbhachd [gd] àbhachd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abairt [gd] abairt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2012 abair [gd] abair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abaid [gd] abaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abaich [gd] abaich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2012 abachadh [gd] abachadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 d'aghaidh [gd] d'aghaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/05/2012 biodag [gd] biodag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 samhradh [gd] samhradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 Beurla [gd] Beurla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 searbh [gd] searbh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ