ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 agam [gd] agam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 bruadar [gd] bruadar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 aisling [gd] aisling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 fhathast [gd] fhathast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 inneal [gd] inneal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 àrainneachd [gd] àrainneachd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 cuaran [gd] cuaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 nam sheasamh [gd] nam sheasamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 nam laighe [gd] nam laighe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 nam shuidhe [gd] nam shuidhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 còmhradh [gd] còmhradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2012 còmhnard [gd] còmhnard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 plaide [gd] plaide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 Caimbeul [gd] Caimbeul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 cam [gd] cam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 neach-lagha [gd] neach-lagha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 pailteas [gd] pailteas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 fosgladh [gd] fosgladh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 clais [gd] clais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 dìg [gd] dìg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 seirm [gd] seirm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 leigheas-snàthaid [gd] leigheas-snàthaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 buadhair [gd] buadhair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 adhaltranach [gd] adhaltranach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 seabhag [gd] seabhag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 stuth [gd] stuth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 leis [gd] leis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 ceimigeach [gd] ceimigeach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 lusan [gd] lusan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 samhainn [gd] samhainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ