ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bòcan [gd] bòcan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 brag [gd] brag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 breac [gd] breac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 bradan [gd] bradan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 caill [gd] caill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 ceapaire [gd] ceapaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 clis [gd] clis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 ceàrr [gd] ceàrr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 tlachd [gd] tlachd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] thoir an t-siteag ort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 iongnadh [gd] iongnadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 corrag [gd] corrag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 airgead [gd] airgead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 òrdag [gd] òrdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 dlùth air [gd] dlùth air ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 an aghaidh [gd] an aghaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2012 cas [gd] cas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 cumha [gd] cumha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 ainmhidh [gd] ainmhidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 beag [gd] beag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 cùnnt [gd] cùnnt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 dona [gd] dona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 an seo [gd] an seo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 caidil [gd] caidil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 inbheach [gd] inbheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 Sean [gd] Sean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 brùth [gd] brùth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 sgòth [gd] sgòth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 cruinn [gd] cruinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2012 rùsg [gd] rùsg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ