ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 贈与契約 [ja] 贈与契約 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 建設計画 [ja] 建設計画 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 赤貝 [ja] 赤貝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 梱包を解く [ja] 梱包を解く ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 ウルトラセブン [ja] ウルトラセブン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 袈裟固め [ja] 袈裟固め ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 瞬間 [ja] 瞬間 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 ミミズ [ja] ミミズ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 [ja] 瞳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 利便性向上 [ja] 利便性向上 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 陣羽織 [ja] 陣羽織 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 外科病院 [ja] 外科病院 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 手や顔を出す [ja] 手や顔を出す ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 危険 [ja] 危険 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 今度 [ja] 今度 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 対応 [ja] 対応 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 いまさら [ja] いまさら ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 せいかく [ja] せいかく ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 まぎらわしい [ja] まぎらわしい ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 体操 [ja] 体操 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 小笠原慎之介 [ja] 小笠原慎之介 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 ケータリング [ja] ケータリング ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 洋服箪笥 [ja] 洋服箪笥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 一戸建ての家 [ja] 一戸建ての家 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 どうぞ食べて [ja] どうぞ食べて ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 美濃 [ja] 美濃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 甲乙丙丁 [ja] 甲乙丙丁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 間違った [ja] 間違った ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 なくてはいけない [ja] なくてはいけない ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 プロット [ja] プロット ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ