ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 腎機能 [ja] 腎機能 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 しんみり [ja] しんみり ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 横たわる [ja] 横たわる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 甘辛 [ja] 甘辛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 渋皮 [ja] 渋皮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 取り繕う [ja] 取り繕う ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 うんざり [ja] うんざり ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 占領 [ja] 占領 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 若年性糖尿病 [ja] 若年性糖尿病 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 自動車競技 [ja] 自動車競技 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 暗記時間 [ja] 暗記時間 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 中段 [ja] 中段 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 今週中 [ja] 今週中 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 浮腫む [ja] 浮腫む ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 なんめいさまですか [ja] なんめいさまですか ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 暴走族 [ja] 暴走族 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 上を下への大騒ぎ [ja] 上を下への大騒ぎ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 引き算 [ja] 引き算 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 北アルプス [ja] 北アルプス ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 漁船 [ja] 漁船 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 拒絶 [ja] 拒絶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 Mugicha [ja] Mugicha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 直して下さい [ja] 直して下さい ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 総合雑誌 [ja] 総合雑誌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 さっぱりする [ja] さっぱりする ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 マレーシアからきた [ja] マレーシアからきた ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 レストランで昼ご飯を食べた [ja] レストランで昼ご飯を食べた ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 医者になる [ja] 医者になる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 環境抗原 [ja] 環境抗原 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 バスケット部 [ja] バスケット部 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ