ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 両極端 [ja] 両極端 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 結わえる [ja] 結わえる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 条件付き書式 [ja] 条件付き書式 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 輸送 [ja] 輸送 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 行ったんです [ja] 行ったんです ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 申します [ja] 申します ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 なさいます [ja] なさいます ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 存じます [ja] 存じます ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 生物体 [ja] 生物体 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 政治権力 [ja] 政治権力 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 現在では [ja] 現在では ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 即位する [ja] 即位する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 練乳 [ja] 練乳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 血が出ている [ja] 血が出ている ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 思いやりのある [ja] 思いやりのある ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 5泊6日 [ja] 5泊6日 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 味わう [ja] 味わう ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 繰り返す [ja] 繰り返す ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 基本的に [ja] 基本的に ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 持ち込む [ja] 持ち込む ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 許す [ja] 許す ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 何処にも [ja] 何処にも ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 予期 [ja] 予期 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 予想外 [ja] 予想外 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 添付 [ja] 添付 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 恒例行事 [ja] 恒例行事 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 めっちゃ寒い [ja] めっちゃ寒い ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 周りの人 [ja] 周りの人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 快晴 [ja] 快晴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 設定 [ja] 設定 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ