ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 鳴子温泉 [ja] 鳴子温泉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 鳴子温泉郷 [ja] 鳴子温泉郷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 赤倉温泉 [ja] 赤倉温泉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 十和田八幡平国立公園 [ja] 十和田八幡平国立公園 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 お父様 [ja] お父様 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 世界中 [ja] 世界中 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 家へ帰らない [ja] 家へ帰らない ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 通話料 [ja] 通話料 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 海老 [ja] 海老 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 アロマオイル [ja] アロマオイル ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 比較の [ja] 比較の ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 からし [ja] からし ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 しょうゆ [ja] しょうゆ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 パピコ [ja] パピコ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 駐停車禁止 [ja] 駐停車禁止 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 土足厳禁 [ja] 土足厳禁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 着物 [ja] 着物 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 これはとてもおもしろそうだね [ja] これはとてもおもしろそうだね ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 この物語はいっぴきの猫についてです [ja] この物語はいっぴきの猫についてです ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 とても活発な討論をした [ja] とても活発な討論をした ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 映画は、好きですか? [ja] 映画は、好きですか? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 教材 [ja] 教材 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 送り迎え [ja] 送り迎え ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 しおり [ja] しおり ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 おしくらまんじゅう [ja] おしくらまんじゅう ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 Mono-no-aware [ja] Mono-no-aware ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 ほとり [ja] ほとり ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 水浴び [ja] 水浴び ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 ファラオ [ja] ファラオ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 管理者 [ja] 管理者 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ