ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 کتاب [fa] کتاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 موتور پرشی [fa] موتور پرشی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 سوء ظن [fa] سوء ظن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 Aria Air [fa] Aria Air ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 Said Jalili [fa] Said Jalili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 Mahan Air [fa] Mahan Air ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2012 رهبري [fa] رهبري ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ