ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Le Mans [fr] Le Mans ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Grand Marnier [fr] Grand Marnier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 confiture [fr] confiture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 traceur [fr] traceur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Chiroubles [fr] Chiroubles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] Thierry Mugler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 mademoiselle [fr] mademoiselle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Renault [fr] Renault ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] Louis Pasteur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] Aix-en-Provence ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 minimum [fr] minimum ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Elle [fr] Elle ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Palmiers [fr] Palmiers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 aimez [fr] aimez ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 dessous [fr] dessous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 voisinage [fr] voisinage ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 parlement [fr] parlement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 seins [fr] seins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 tremblement [fr] tremblement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 communisme [fr] communisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 vendeur [fr] vendeur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 pompier [fr] pompier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 brouillon [fr] brouillon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 prophétie [fr] prophétie ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 août [fr] août ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] Barbès-Rochechouart ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] Cabernet Sauvignon ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ