ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 bière [fr] bière ਉਚਾਰਨ -3 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 joue [fr] joue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 en [fr] en ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 coût [fr] coût ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 coupe [fr] coupe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 paon [fr] paon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 faon [fr] faon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 choeur [fr] choeur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 parent [fr] parent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 serpent [fr] serpent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 travaux [fr] travaux ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Molière [fr] Molière ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 directrice [fr] directrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 oignons [fr] oignons ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Karine [fr] Karine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Dordogne [fr] Dordogne ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 étui [fr] étui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 arbres [fr] arbres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 habiter [fr] habiter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 épaules [fr] épaules ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 s'amuser [fr] s'amuser ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ