ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 chủ nhật [vi] chủ nhật ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 thứ bảy [vi] thứ bảy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 thứ sáu [vi] thứ sáu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 thứ năm [vi] thứ năm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 thứ tư [vi] thứ tư ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 thứ ba [vi] thứ ba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 thứ hai [vi] thứ hai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] Xin cảm ơn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] tôi xin lỗi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 Cần Thơ [vi] Cần Thơ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 quá bộ [vi] quá bộ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 máy tưới [vi] máy tưới ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 tết nhất [vi] tết nhất ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 ngâm thơ [vi] ngâm thơ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 sử quán [vi] sử quán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 quan báo [vi] quan báo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 phương căn [vi] phương căn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 liệt kê [vi] liệt kê ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 soi mói [vi] soi mói ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 văn đàn [vi] văn đàn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 hủy báng [vi] hủy báng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 bản thân [vi] bản thân ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 dũng cảm [vi] dũng cảm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 quái dị [vi] quái dị ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 hàn đới [vi] hàn đới ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 nâng cao [vi] nâng cao ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 tòa nhà [vi] tòa nhà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] giấy chứng nhận ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 nhiệt đới [vi] nhiệt đới ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2015 hoang dã [vi] hoang dã ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ