ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/01/2015 sensei [fr] sensei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2015 cracker [fr] cracker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 locutions [fr] locutions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 la teinturerie [fr] la teinturerie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 ruraux [fr] ruraux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 AC Cahors [fr] AC Cahors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 meilleures ventes [fr] meilleures ventes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 Reuters [fr] Reuters ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 voies aériennes [fr] voies aériennes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 le tour [fr] le tour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 criméennes [fr] criméennes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 orthodontie [fr] orthodontie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2014 Marin [fr] Marin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 Envoûté [fr] Envoûté ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 Pépin le bref [fr] Pépin le bref ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 trépidant [fr] trépidant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 emmerder [fr] emmerder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 chorizo [fr] chorizo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 feutier [fr] feutier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 faire chier [fr] faire chier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 terrain vague [fr] terrain vague ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 Valse des fleurs [fr] Valse des fleurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 braver [fr] braver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 crise de colère [fr] crise de colère ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 succombe [fr] succombe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 IFOP [fr] IFOP ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 félicitations ! [fr] félicitations ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 chèques [fr] chèques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 signatures [fr] signatures ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 Apollon [fr] Apollon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ