ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Грэм [ru] Грэм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Грюммер [ru] Грюммер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Губайдуллин [ru] Губайдуллин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Губанов [ru] Губанов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Губарев [ru] Губарев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Авшаломов [ru] Авшаломов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агаян [ru] Агаян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агейкин [ru] Агейкин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агирре [ru] Агирре ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агранов [ru] Агранов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агранович [ru] Агранович ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Аграновский [ru] Аграновский ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агарунов [ru] Агарунов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Губер [ru] Губер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Аврамов [ru] Аврамов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Агрба [ru] Агрба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Адамский [ru] Адамский ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Адамян [ru] Адамян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Аддамс [ru] Аддамс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Аделунг [ru] Аделунг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Аджемян [ru] Аджемян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Адимант [ru] Адимант ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Адонц [ru] Адонц ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Адоратский [ru] Адоратский ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Адрианов [ru] Адрианов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Аду [ru] Аду ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Азизбеков [ru] Азизбеков ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Азизян [ru] Азизян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Азнавурян [ru] Азнавурян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Азнаурян [ru] Азнаурян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ