ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
30/07/2008
Borja ਉਚਾਰਨ
Borja [ca] 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2008
samaler ਉਚਾਰਨ
samaler [ca] 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2008
vas ਉਚਾਰਨ
vas [ca] 0 ਵੋਟਾਂ