ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/02/2010 GMAC [en] GMAC ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] Gehaltserhöhung ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 Reisekostenbericht [de] Reisekostenbericht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 getürkt [de] getürkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 chillen [de] chillen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 achtundzwanzig [de] achtundzwanzig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] Arbeitskollegen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] sechsundzwanzig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 vierundzwanzig [de] vierundzwanzig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] siebenundzwanzig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 abgebaut [de] abgebaut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 jahrelang [de] jahrelang ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2009 gewünschten [de] gewünschten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 abgegeben [de] abgegeben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 befand [de] befand ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2009 Scheitern [de] Scheitern ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2009 premier [de] premier ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 lässt [de] lässt ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2009 Lasten [de] Lasten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 Verletzung [de] Verletzung ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2009 örtlichen [de] örtlichen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 erwarteten [de] erwarteten ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 romantisch [de] romantisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2009 Steuerzahler [de] Steuerzahler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2009 eingetragen [de] eingetragen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2009 verbundenen [de] verbundenen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2009 beweist [de] beweist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2009 geduld [de] geduld ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/02/2009 Baustelle [de] Baustelle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/02/2009 anstatt [de] anstatt ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ