ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/11/2010 pyp [af] pyp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2010 pyn [af] pyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2010 pyl [af] pyl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2010 polsslag [af] polsslag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2010 seks [af] seks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] Nadine Gordimer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 pret [af] pret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 prys [af] prys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 pos [af] pos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 protes [af] protes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 prooi [af] prooi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 Daniel François Malan [af] Daniel François Malan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 Fourie du Preez [af] Fourie du Preez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] Charl Schwartzel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] Gelukkige Verjaarsdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 Vergelegen [af] Vergelegen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 Roodeberg [af] Roodeberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ