ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 herb [en] herb ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
24/08/2009 Twinings [en] Twinings ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2009 Norwich (UK) [en] Norwich (UK) ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/08/2009 Devonshire House [en] Devonshire House ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2009 Dissolution of the Monasteries [en] Dissolution of the Monasteries ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2009 Jaguar [en] Jaguar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/08/2009 basil [en] basil ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/08/2009 homosexual [en] homosexual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 aristocrat [en] aristocrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 baroque [en] baroque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 coupon [en] coupon ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 Hessian [en] Hessian ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 clandestine [en] clandestine ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 semi [en] semi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 flautist [en] flautist ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/07/2009 garage [en] garage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 dilemma [en] dilemma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 homosexuality [en] homosexuality ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 data [en] data ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 oblong [en] oblong ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/07/2009 pygmy [en] pygmy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Turnberry [en] Turnberry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 penalise [en] penalise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Duke [en] Duke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 adversary [en] adversary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 library [en] library ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 headsail [en] headsail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 privacy [en] privacy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 falcon [en] falcon ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Marylebone [en] Marylebone ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ